Nasza oferta

Kompleksowa obsługa z zakresu prawa pracy :

 1. pełna obsługa kadrowa: zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę , prowadzenie akt osobowych , ewidencji pracowników, sporządzanie świadectw pracy
 2. pomoc w dostosowaniu dokumentacji, regulaminów, procedur do obowiązujących przepisów
 3. redagowanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), zarządzeń, itp.
 4. sporządzanie opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków,
 5. sporządzanie umów towarzyszących stosunkowi pracy (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zakaz konkurencji, odpowiedzialność materialna)

Kompleksowa obsługa z zakresu płac i ZUS :

 1. sporządzanie list płac: naliczanie wynagrodzeń (dodatków, potrąceń) zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania Klienta,naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych
 2. przygotowanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników
 3. przygotowanie tajnych kopert do wynagrodzeń (paski wypłat zawierających informacje wymagane drukiem RMUA)
 4. sporządzenie rocznych deklaracji: PIT-8AR, PIT-4R
 5. sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników: PIT-11, PIT-40
 6. sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS: DRA, RCX, RSA, RZA, IWA
 7. sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 8. przygotowanie danych do zestawień statystycznych (GUS)
 9. inne czynności płacowe nie wymienione powyżej, a ważne dla Klienta, zgodnie z odrębnymi ustaleniami

Obsługa z zakresu księgowości:

 1. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 3. usługa Głównego Księgowego,
 4. opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości